logo-luckyfish
+48 510 255 745
ul. Raciborska 17, 30-384 Kraków
Poniedziałek: od 13:00 do 18:30, Wtorek – Czwartek: od 10:00 do 18:30, Piątek: od 9:00 do 19:00, Sobota: od 10:00 do 15:00

Regulamin sklepu

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, iż zapoznał się on z poniższym regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.

1. Definicje

Sprzedawca – Lucky Fish sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 17, zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000598341, NIP: 9452131449, REGON: 121010157, nr BDO: 000078950. Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@luckyfish.pl, tel: 12 413 83 69.

witryna luckyfish.pl – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.luckyfish.pl

luckyfish.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny luckyfish.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w luckyfish.pl

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny luckyfish.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie luckyfish.pl

Klient – każdy klient nabywający produkt w sklepie luckfish.pl

Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Działalność

luckyfish.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.luckyfish.pl.

3. Obszar działania

Usługi oferowane przez luckyfish.pl dostępne są na obszarze administracyjnym miasta Krakowa oraz dodatkowo miast: Brzeska i Bochni. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

4. Kupujący

Z oferty luckyfish.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie luckyfish.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta zgodnie z „Regulaminem Witryny”. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Sprzedawcy. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 2 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

5. Informacje o produktach

Sprzedawca dokłada starań, aby zamieszczone na witrynie luckyfish.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania, daty ważności itp. były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

6. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej luckyfish.pl i są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

7. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty luckyfish.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu luckyfish.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów wraz z ceną oraz wyborem formy płatności i dostawy.

8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu luckyfish.pl. Sprzedawca wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

luckyfish.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

10. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie luckyfish.pl lub produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.

11. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta.

12. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, ryby, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy

Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

13. Termin realizacji dostawy oraz miejsce dostarczania.

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy czy też osobistego odbioru.

Osobistych odbiorów można dokonywać w punktach: Delikatesy Rybne Lucky Fish, ul: Raciborska 17, Kraków;

Delikatesy Rybne Lucky Fish, ul: Młodej Polski 23, Kraków;

Zakład Produkcyjny Lucky Fish, ul: Reźnicza 9, 32-800 Brzesko.

 

Zamówienia można odbierać w godzinach otwarcia wyżej wymienionych punktów.

 

Zamówienie złożone do godz. 12.00 jest zrealizowane i gotowe odbioru tego samego dnia. Zamówienie złożone po godz. 12.00 będzie gotowe do odbioru następnego dnia po godz. 12.00.

 

W przypadku zamówień z dostawą do Klienta, zamówienie złożone do godz. 12.00 będzie realizowane i dostarczane następnego dnia.

Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

14. Odmowa realizacji zamówienia

Luckyfish.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:.

Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez luckyfish.pl za wymagające potwierdzenia.

Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

15. Faktura

Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i wysyłane są na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Klient upoważnia Lucky Fish sp. z o.o. sp. k.  do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

16. Płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we luckfish.pl w sposób określony w Witrynie luckyfish.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

 • płatność gotówką
 • płatność kartą
 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online

17. Reklamacje i zwroty.

Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie dostarczenia artykułu, artykuł ten będzie wymieniony przez Dostawcę na towar pełnowartościowy

W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z luckyfish.pl.

Luckyfish.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

18. Postanowienia końcowe.

Klient korzystający z usług luckyfish.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. luckyfish.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

Luckyfish.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

Luckyfish.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość.

19. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Lucky Fish sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 17.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 2 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Kontynuując przeglądanie witryny luckyfish.pl, zgadzasz się na używanie plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Więcej informacji

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,
my i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zamknij